หน้าหลัก

Slider

งานประกันคุณภาพ

เป็นหน่วยงานกลาง ในการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ สนับสนุน ส่งเสริมการจัดโครงการหรือกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ

งานพัฒนาระบบราชการ

ทำหน้าที่ ประสานงานกับผู้กำกับดูแล ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยงานภายใน และสถาบันอื่นๆ การดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดต่างๆ

งานการจัดการความรู้

รวบรวมข้อมูลด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยและ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย การส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อน ให้ทุกหน่วยงานนำกระบวนการการจัดการความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่

previous arrow
next arrow
Slider

ภาพกิจกรรม

ลิงค์เว็บไซต์

previous arrow
next arrow
Slider