ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร”

                 สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตลอดจนประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร” ชิงเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
               1.  เพื่อจัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประกอบการประกาศเจตจำนงสุจริตของอธิการบดี
              2. เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ในการธำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
              3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตลอดจนประชาชนทั่วไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร
              บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และประชาชนทั่วไป

คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
             1. ผลงานแสดงถึงความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต่อต้านการทุจริต
             2. ตัวอักษรในตราสัญลักษณ์สามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผลงานสามารถใช้แบบอักษรได้อย่างอิสระ แต่ต้องคำนึงถึงลิขสิทธิ์ของตัวอักษรดังกล่าว
             3. ผู้ส่งผลงานต้องออกแบบผลงานตราสัญลักษณ์ลงบนกระดาษขนาด A4 และผลงานจะต้องออกแบบผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเท่านั้น
             4. ผลงานที่ส่งจะต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น ต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
             5. การส่งผลงานต้องส่งไฟล์ของตราสัญลักษณ์ และปริ้นเอาท์ผลงานภาพสีและขาวดำที่ออกแบบ แนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพ ในรูปแบบนามสกุล ai หรือ psd และ jpg หรือ png แบบพื้นขาวความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุ code สีโหมด CMYK
             6. ในกรณีที่ต้องการส่งมากกว่า 1 ผลงาน กรุณาส่งผลงานแยกในแต่ละผลงานพร้อมระบุข้อมูลในใบสมัครให้ชัดเจน เช่น ผลงานของนาย A โปรดระบุ A1 และ A2 เป็นต้น ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการจะพิจารณาเลือกผลงานที่ดีที่สุดเพียง 1 ผลงานเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสำหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 ท่าน
             7. ผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด ไม่สามารถนำไปฟ้องร้องและดำเนินคดีใดๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดส่งผลงานประกวดคืนสู่ผู้เข้าประกวดในทุกกรณี

วิธีการส่งใบสมัครและผลงาน
            1. ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการประกวดได้ที่ http://qa.rmu.ac.th
           2. กรอกรายละเอียดใบสมัครส่งผลงานตราสัญลักษณ์พร้อมเอกสารแนบให้ครบถ้วน ส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ 2 ช่องทาง คือ
             2.1 ทางไปรษณีย์ ส่งถึง สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
             2.2 ส่งผลงานด้วยตนเอง  ที่สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในวันและเวลาราชการ

เกณฑ์การคัดเลือก
          1. สื่อความหมายเกี่ยวกับการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต                                               
            มีคุณธรรมและความโปร่งใสในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม          30     คะแนน
          2. มีความสวยงามตามหลักการออกแบบตราสัญลักษณ์                          20     คะแนน
          3. มีความคิดสร้างสรรค์                                                          20    คะแนน
          4. สามารถใช้ในการประชาสัมพันธ์และเป็นตราสัญลักษณ์ขององค์กร    30     คะแนน

                                                                              รวมคะแนน      100    คะแนน

รางวัลการประกวด
          1.  รางวัลชนะเลิศ                      เงินรางวัล    3,000   บาท  พร้อมเกียรติบัตร
          2.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1      เงินรางวัล    2,000   บาท  พร้อมเกียรติบัตร
        3.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2    เงินรางวัล   1,000  บาท  พร้อมเกียรติบัตร

กำหนดการ
          1. ส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 15 มกราคม 2562
          2. คัดเลือกและตัดสินผลงาน วันที่ 16–22 มกราคม 2562
          3. ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 23 มกราคม 2562 ที่ http://qa.rmu.ac.th และ www.rmu.ac.th

ติดต่อสอบถาม
          1. นายสันธวัลย์ พวงมัชชิมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทรศัพท์ 085-7582996
          2. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ โทรศัพท์ 043-722214 Email : qa.rmu1@gmail.com

เอกสารดาวน์โหลด