ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและนำเสนอในโครงการวันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ (QA_KM Day) พ.ศ. 2562

ด้วยสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ  จะจัดโครงการวันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ พ.ศ. 2562 (QA_KM Day 2019) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ  ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์  ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  เพื่อจัดกิจกรรมการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  ความสำเร็จของบุคคลหรือหน่วยงาน  ตามแผนการปฏิบัติการจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักมาตรฐานฯ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานหรือบุคลากรที่มีผลงานโดเด่นมีแนวปฏิบัติที่ดีระดับบุคคลหรือหน่วยงาน  ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและนำเสนอผลงาน  ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562  ตามหัวข้อ  ดังต่อไปนี้
1.  ด้านบริการวิชาการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น
  2.  ด้านการผลิตบัณฑิตและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
3.  ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
4.  ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสืบสนความเป็นไทย
  5.  ด้านบริหารจัดการและประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
  6.  ด้านการบริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

โดยส่งผลงานมายังสำนักมาตรฐานฯ  หรือทาง E-mail : qa.rmu1@gmail.com ภายในวันที่  3 พฤษภาคม 2562

เอกสารดาวน์โหลด