ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร”

                  ตามที่สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร”  โดยเชิญชวนให้บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดฯ  เพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการตัดสินผลงานเป็นที่แล้วเสร็จ  ผลการตัดสินการประกวด ดังนี้

                   1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
                   ชื่อผลงาน  ผลิตคนซื่อสัตย์ กำจัดคนทุจริต
                   เจ้าของผลงาน นายสุธิมนต์ สีเขียว

                   2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
                   ชื่อผลงาน ใจซื่อ มือสะอาด
                   เจ้าของผลงาน นายบำรุง อิศรกุล

                   3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
                   ชื่อผลงาน ชาว มรม. ร่วมกันต่อต้านการทุจริต
                   เจ้าของผลงาน นางสาวสาวิกา ธนูเสริม

            ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อในประกาศเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลทุกอันดับ ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. – 10.00 น. ณ ลานหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ติดต่อสอบถาม
1. นายสันธวัลย์ พวงมัชชิมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทรศัพท์ 085-7582996
2. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ โทรศัพท์ 043-722214 Email : qa.rmu1@gmail.com

เอกสารดาวน์โหลด