ประชุมคณะกรรมการจัดทำระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและสถาบัน ครั้งที่ 2

สำนักมาตรฐานฯ นำโดยท่าน ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักฯ และ ผศ.กุณฑีรา อาษาศรี รองผู้อำนวยการสำนักฯ ได้เชิญคณะกรรมการจัดทำระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและสถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา