ประชุมคณะกรรมการจัดทำระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน นำโดย ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ รองอธิการบดี และผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานฯ เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิบูลฯ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา