ประชุมปรึกษาหารือเพื่อชี้แจงการตอบแบบสำรวจของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพจัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อชี้แจงการตอบแบบสำรวจของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หรือ IIT และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือ EIT เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินให้มีประสิทธิภาพและเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจวิธีการใช้งานระบบการประเมินแบบออนไลน์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิบูลย์–ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม