ประชุมปรึกษาหารือและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพจัดประชุมปรึกษาหารือและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินให้มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม