ประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักมาตรฐานฯ นำโดยท่าน ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักฯ และ ผศ.กุณฑีรา อาษาศรี รองผู้อำนวยการสำนักฯ ได้เชิญคณะกรรมการผู้ดูแลงานด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประชุมเพื่อปรึกษาหารือและพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรับทราบ รายงานผลการดำเนินการการจัดการความรู้ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม