วันราชภัฏ พ.ศ. 2563

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 วันราชภัฏ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสักการะบำเพ็ญกุศลฯ โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยร่วมกันวางพานพุมสีเหลือง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญพระราชลัญจกรส่วนพระองค์มาเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ