สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2563

ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานฯ พร้อมด้วยทีมบริหารและบุคลากรของสำนักฯ ได้เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ท่านอธิการบดี และท่านรองอธิการบดี