โครงการถ่ายทอดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562-2566

สำนักมาตรฐานฯ จัดโครงการถ่ายทอดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562-2566 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม