ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันนี้ 18 ธันวาคม 2563 สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ โดย ผ.ศ. ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมวิญญู คุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผน KM มรม. 64 และทำความเข้าใจในการดำเนินงานตามแผนฯ