โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันนี้ 7 ธันวาคม 2563 สำนักมาตรฐานฯ ร่วมกับกองนโยบายและแผน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วม เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวิญญู คุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา