นางสาวอันนา อ่อนมาก

ชื่อ – สกุล : นางสาวอันนา อ่อนมาก

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 098-2296532

เบอร์โทรภายใน : 212, 422

E-mail :

งานที่รับผิดชอบ
1. งานการจัดการความรู้
2. งานโครงการ/กิจกรรม
3. งานประชุม
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย