อาจารย์ชมภู่ เหนือศรี

ชื่อ – สกุล : อาจารย์ชมภู่ เหนือศรี

ตำแหน่งบริหาร : รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน

ตำแหน่งทางวิชาการ :

เบอร์โทรศัพท์มือถือ :

เบอร์โทรภายใน :

E-mail : chompooenvi@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ทำงานและเกียรติคุณ

งานวิจัย