ขอเชิญร่วมประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเห็นความสำคัญของสื่อเว็บไซต์ในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ และใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสารนั้น เพื่อเป็นการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านเว็บไซต์และการประยุกต์ใช้ในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาเว็บไซต์ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และน่าสนใจ สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพจึงจัดการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น    

วัตถุประสงค์

๑.    เพื่อให้มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ  

๒.  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมเห็นความสำคัญ และดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์

๓.  เพื่อยกระดับการให้บริการ และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ

๔.  เพื่อจัดการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายในและเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรที่ดูแลเว็บไซต์

กติกาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

๑.  คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด คือ ส่งผลงานในนามของหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย           ราชภัฏมหาสารคาม โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ ระดับคณะ ระดับสำนัก และระดับกอง/ศูนย์

๒. ผลงานแสดงถึงการพัฒนาระบบงานฐานข้อมูลของหน่วยงาน โดยใช้สื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ที่แสดงถึงความเป็นมหาวิทยาลัยที่ต่อต้านการทุจริต

๓.    ผลงานที่ส่งจะต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงของหน่วยงานอื่น ต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

 ๔. ผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด

การสมัครและส่งผลงาน

๑.    หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยฯ ระดับคณะ สำนัก กอง และศูนย์ ทุกหน่วยงานต้องร่วมการประกวด

๒. การส่งผลงาน หน่วยงานต้องนำส่งผลงาน โดยทำเป็นบันทึกข้อความและส่งมายังผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ซึ่งจะต้องระบุที่อยู่ของเว็บไซต์ หรือ URL ที่สามารถเชื่อมต่อเพื่อเข้าไปดูข้อมูลหน้าเว็บของหน่วยงาน

 ๓. ติดต่อสอบถามได้ที่ นายสันธวัลย์ พวงมัชชิมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทรศัพท์ ๐๘๕-๗๕๘๒๙๙๖ หรือ สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๒๒๒๑๔ Email : qa.rmu1@gmail.com 

กรอบแนวคิดการประกวด

๑.    ผลงานแสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานฯ ที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

๒.    ผลงานแสดงถึงหน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย

 ๓. ผลงานต้องแสดงถึงความสามารถในการใช้เว็บไซต์เพื่อสื่อถึงภาพลักษณ์องค์กรได้ดี พร้อมด้วยฟังก์ชั่น     การใช้งานที่หลากหลาย มีคุณสมบัติที่น่าสนใจ และพร้อมใช้งาน

หลักเกณฑ์การตัดสินและให้คะแนน

          คณะกรรมการจะทำการตัดสินและให้คะแนน โดยแบ่งการให้คะแนนออกเป็น ๓ ด้าน รวม ๑๐๐ คะแนน           ซึ่งมีรายละเอียดและเกณฑ์การพิจารณา ดังต่อไปนี้

๑.    การเปิดเผยข้อมูลหน่วยงาน (๕๐ คะแนน) แบ่งออกเป็น

๑.๑ ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน คือ โครงสร้าง ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ ข้อมูล              การติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์ การถาม-ตอบ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร(๓๐ คะแนน)

๑.๒ การบริหารงานดูจากข้อมูลแผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร และการรายงานผลข้อมูลการดำเนินการตามแผนตามวงรอบ  (๑๕ คะแนน)

๑.๓ ข้อมูลหรือเมนูที่จำเป็น เช่น ช่องทางการร้องทุกข์ ช่องทางการดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องการเผยแพร่หรือให้บริการ ภาพกิจกรรมแบบออนไลน์หรือการถ่ายทอดสด เป็นต้น (๕ คะแนน)

หมายเหตุ: คณะกรรมการจะพิจารณาจากความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน

๒.    คุณสมบัติ รูปแบบ และฟังก์ชั่นการใช้งานที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย (๓๐ คะแนน) แบ่งออกเป็น

๒.๑ คุณสมบัติภาพรวมของความเป็นหนึ่งเดียวกันของทั้งเว็บไซต์ (Unity) (๖ คะแนน)

๒.๒ รูปแบบภาพรวมของการจัดระเบียบข้อมูล ของเว็บไซต์ (๖ คะแนน)

๒.๓ ฟังก์ชั่นการใช้งาน การเชื่อมโยงลิงค์ต่างๆ ของเว็บไซต์ทั้งภายในและภายนอก (๖ คะแนน)

๒.๔ การจัดเรียงบทความ เนื้อหาที่กระชับ เข้าใจง่าย (๖ คะแนน)

๒.๕ การออกแบบและจัดวางโครงสร้างเว็บไซต์ (Site map) ที่เข้าถึงง่าย (๖ คะแนน)

๓.    ความสวยงาม น่าสนใจ และพร้อมใช้งาน (๒๐ คะแนน) แบ่งการให้คะแนนออกเป็น

๓.๑ ความสวยงามในการออกแบบโดยรวมของเว็บไซต์ (๕ คะแนน)

๓.๒ ความน่าสนใจ เช่น ภาพที่ใช้ในการสื่อสารนำมาประกอบการทำเว็บไซต์ การใช้เทคนิค ลูกเล่น และการนำเสนอ ข้อมูลต่างๆ ให้น่าสนใจ เป็นต้น (๕ คะแนน)

๓.๓ การพร้อมใช้งาน ความสามารถในการสืบค้น เข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย และไม่ซับซ้อน (๕ คะแนน)

๓.๔ การให้บริการ ช่องทางการติดต่อที่ชัดเจน และหลากหลาย (๕ คะแนน)

หมายเหตุ:  ผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด

ระยะเวลาในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          สำหรับหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เริ่มการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓      

 การประกาศผล และจัดพิธีมอบรางวัล 

          โดยมีกำหนดการ และหลักเกณฑ์การมอบรางวัล ดังนี้ 

๑.    ประกาศผล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ ที่ http://www.qarmu.org

๒.    การจัดงานมอบรางวัล ประมาณกลางเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ฝ่ายเลขาฯ จะทำหนังสือแจ้งให้ทราบเป็นทางการอีกครั้ง

 ๓. ของรางวัล แบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ หน่วยงานระดับคณะ หน่วยงานระดับสำนัก และหน่วยงานระดับกอง/ศูนย์ โดยในแต่ละส่วนจะมี ๔ รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ และรางวัลชมเชย สำหรับทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ 

รางวัล

๑.    รางวัลชนะเลิศ                                     โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร

๒.    รางวัลรองชนะเลิศ อับดับที่ ๑                   โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร

๓.    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒                   โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร

 ๔.  รางวัลชมเชย                                  เกียรติบัตร

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

นายสันธวัลย์ พวงมัชชิมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทรศัพท์ ๐๘๕-๗๕๘๒๙๙๖

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๒๒๒๑๔ Email: qa.rmu1@gmail.com

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ เว็บไซต์ http://qarmu.org