ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุณฑีรา อาษาศรี

ชื่อ – สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุณฑีรา อาษาศรี

ตำแหน่งบริหาร : รองผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 089-3944790

เบอร์โทรภายใน : 212, 422

E-mail : kunteera135@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
1. ปริญญาตรี  บธ.บ.  (บริหารธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ปริญญาโท  บธ.ม. (บัญชี)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. ปริญญาเอก บ.ด. (บัญชี)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  (กำลังศึกษา)

ประสบการณ์ทำงานและเกียรติคุณ
1. พ.ศ. 2546 – 2553 นักวิชาการเงินและบัญชี  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  
2. พ.ศ. 2552 – 2553 คณะกรรมการดำเนินงาน  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
3. พ.ศ. 2554 -ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายบัญชี  โครงการน้ำดื่มวรุณทิพย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4. พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5. พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6. พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ผู้ตรวจสอบกิจการ  สหกรณ์ออมทรัพย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7. พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผลงานทางวิชาการ
1. เอกสารประกอบการสอน : การบัญชีสำหรับธุรกิจการเกษตร
2. ตำรา : การบัญชีต้นทุน 1
3. เอกสารประกอบการสอน : การบัญชีต้นทุน 2
4. เอกสารประกอบการสอน : การบัญชีสหกรณ์
5. เอกสารประกอบการสอน : จรรยาบรรณวิชาชีพทางการบัญชี
6. เอกสารประกอบการสอน : การภาษีอากร 1

งานวิจัย
1. กุณฑีรา  อาษาศรี. (2552) ผลกระทบของวิสัยทัศน์องค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์.บัญชีมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
2. กุณฑีรา  อาษาศรี. (2554) การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบบูรณาการวิชาการบัญชีต้นทุน 1 ของนักศึกษาสาขาการบัญชีชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. วิจัยในชั้นเรียน. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
 3. กุณฑีรา  อาษาศรี. (2554) ผลกระทบของวิสัยทัศน์องค์กรที่มีต่อประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานบัญชีในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น. วิจัยสถาบัน. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
4. กุณฑีรา  อาษาศรี. (2555) การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้การเรียนรู้แบบบูรณาการวิชาการบัญชีต้นทุน 2 เรื่อง  การวิเคราะห์ต้นทุน  ปริมาณ  กำไร  ของนักศึกษาสาขาการบัญชีชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. วิจัยในชั้นเรียน. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
 5. กุณฑีรา  อาษาศรี. (2556) ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนจากสภาพจริงของรายวิชาการบัญชีภาษีอากร  เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีภาษีอากร  และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. วิจัยในชั้นเรียน. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
 6. กุณฑีรา  อาษาศรี. (2557) การรายงานวิจัยในชั้นเรียน  การวัดผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนจากสภาพจริงในรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 เรื่อง การวิเคราะห์ผลต่างวัตถุดิบและค่าแรงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการบัญชี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. วิจัยในชั้นเรียน. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
7. กุณฑีรา  อาษาศรี. (2557) ผลกระทบของความเป็นมืออาชีพกับความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการบัญชีของสำนักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิจัยสถาบัน. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.