ประกาศ/ระเบียบ

เรื่อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
147.84 KB 1 download28 มี.ค. 63
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
68.89 KB 0 download28 มี.ค. 63
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
44.38 KB 0 download28 มี.ค. 63
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
1.00 MB 1 download28 มี.ค. 63
เรื่อง
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
63.82 kB 152 downloads8 ต.ค. 61
กฎกระทรวงกำหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555
60.78 KB 0 download28 พ.ย. 55
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
130.67 KB 1 download28 พ.ย. 55
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546
37.43 KB 0 download27 พ.ย. 55
เรื่อง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
95.12 kB 146 downloads8 ต.ค. 61
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
57.88 KB 0 download28 ม.ค. 59
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
99.73 KB 0 download28 ม.ค. 59
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
76.26 KB 0 download28 ม.ค. 59
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
109.82 KB 0 download8 พ.ย. 58
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
83.68 KB 0 download8 พ.ย. 58
เรื่อง
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2562
350.78 kB 24 downloads13 ก.ย. 62
เรื่อง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ผลการตัดสินผลงานวันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ พ.ศ. 2563 (QA_KM Day 2020)
311.43 KB 28 downloads14 พ.ค. 63
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
85.64 KB 107 downloads13 พ.ค. 63
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง เกณฑ์การตัดสินผลงานวันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ พ.ศ. 2562 (QA_KM Day 2019)
104.29 kB 144 downloads23 เม.ย. 62
ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร”
1014.19 kB 85 downloads23 ม.ค. 62
เรื่อง
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2558
162.67 kB 714 downloads3 ส.ค. 58
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2557
1.16 MB 569 downloads29 ก.ค. 57
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2552
297.05 KB 666 downloads23 ก.ค. 56
เรื่อง
ประกาศเจตจำนง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
11.75 MB 149 downloads30 พ.ย. 61