นางสาวนภาวรรณ์ รัชโพธิ์

ชื่อ – สกุล : นางสาวนภาวรรณ์ รัชโพธิ์

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 091-0611844

เบอร์โทรภายใน : 212, 422

E-mail :

งานที่รับผิดชอบ
1. งานธุรการ/สารบรรณ
2. งานการเงิน/งบประมาณ
3. งานพัสดุ/ครุภัณฑ์
4. งานบริหารความเสี่ยง
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย