นางสาวนาถยา แฝงเดโช

ชื่อ – สกุล : นางสาวนาถยา แฝงเดโช

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 088-7380255

เบอร์โทรภายใน : 212, 422

E-mail : natthaya.work@gmail.com

งานที่รับผิดชอบ
1. งานประกันคุณภาพ
2. งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย