แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาบุคลากร สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ พ.ศ. 2560 - 2564
แผนพัฒนาบุคลากร สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ พ.ศ. 2560 - 2564
|| 2 เม.ย. 63 || 3 downloads
    รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ/ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ของบุคลากรสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2561
    || 2 เม.ย. 63 || 1 downloads