แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาบุคลากร สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ พ.ศ. 2560 - 2564
แผนพัฒนาบุคลากร สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ พ.ศ. 2560 - 2564
7.76 MB || 2 เม.ย. 63 || 15 downloads
  รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ/ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ของบุคลากรสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2562
  รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ/ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ของบุคลากรสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2562
  || 22 ก.ค. 63 || 4 downloads
  รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ/ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ของบุคลากรสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2561
  รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ/ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ของบุคลากรสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2561
  || 2 เม.ย. 63 || 3 downloads