ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม

ชื่อ – สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม

ตำแหน่งบริหาร : ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 081-3804954 , 091-1306929

เบอร์โทรภายใน :

E-mail : poonsaksirisom@gmail.com

ประวัติการศึกษา
1. การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาสารคาม
2. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) สถิติประยุกต์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)  สถิติ (หลักสูตรนานาชาติ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานและเกียรติคุณ
1. ปี 2545 – 2548 รองคณบดี  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
2. ปี 2548 – 2550 หัวหน้าสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ  
3. 2556 – ปัจจุบัน ประธานสาขาสถิติประยุกต์
4. 2556 – 2559 รองผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
5. 2560 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ

หนังสือและตำราเรียน
คณิตศาสตร์เชิงสถิติ 1

ผลงานวิจัย
ปี 2543 – 2544 การวิเคราะห์ความผันแปรของปริมาณน้ำฝน  อุณหภูมิเป็นรายปี  และวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการพยากรณ์ปริมาณน้ำ  และอุณหภูมิของพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง