ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันท์

ชื่อ – สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันท์

ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ

ตำแหน่งทางวิชาการ :

เบอร์โทรศัพท์มือถือ :

เบอร์โทรภายใน :

E-mail :

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ทำงานและเกียรติคุณ

งานวิจัย