ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธิวา แก้วมาตย์

ชื่อ – สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธิวา แก้วมาตย์

ตำแหน่งบริหาร : รองผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 086-9546466

เบอร์โทรภายใน : 212, 422

E-mail : puntivar.juu@gmail.com

ประวัติการศึกษา
1.  ปริญญาตรี วท.บ. (ชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ปริญญาโท  วท.ม. (ชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. ปริญญาเอก  ปร.ด. (ชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์ทำงานและเกียรติคุณ
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน  อาจารย์ผู้สอนในสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งแต่ ธันวาคม  
พ.ศ. 2552-2556ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    
พ.ศ. 2556- 2560  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

งานวิจัย
2548-2550 ทุนการศึกษาวิจัยพันธุศาสตร์เซลล์สัตว์ป่าในเมืองไทย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2551 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อคัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้ผลเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกหนองบ่อ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
พ.ศ. 2553 การศึกษาพันธุศาสตร์เซลล์ของกล้วยไม้สกุล Cymbidium บางชนิดในประเทศไทย ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
พ.ศ. 2554 การขยายพันธุ์กล้วยไม้ช้างกระด้วยการเพาะเลี้ยงฝักกล้วยไม้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  พ.ศ. 2554 การศึกษาเปรียบเทียบปุ๋ยพืชสด 3 ชนิดเพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินและเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิ 105 ในพื้นที่ปลูกหนองบ่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ผู้ร่วมวิจัย) ทุนอุดหนุนการวิจัย:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2554
  พ.ศ. 2555. การสำรวจและขยายพันธุ์พืชสมุนไพรวงศ์ขิงข่า (Zingiberaceae) ในจังหวัดมหาสารคามด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ของชาวบ้าน; กรณีศึกษาในเขตอำเภอเมือง ทุนอุดหนุนการวิจัย: สำนักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พ.ศ. 2555. ความหลากหลายของสีสกัดพืชพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อการพัฒนาการศึกษาทางด้านชีววิทยา (หัวหน้าโครงการย่อย) ทุนอุดหนุนการวิจัย: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555. การศึกษาความหลากหลายของพันธุ์ปลา และส่งเสริมพันธุ์ปลาที่เหมาะสมต่อการขยายพันธุ์ในลุ่มน้ำเสียว จังหวัดมหาสารคาม ทุนอุดหนุนการวิจัย: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556. ความหลากหลายของปลาและหอยน้ำจืดที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์ของประชาชนที่อาศัยอยู่ตามลุ่มน้ำชี: กรณีศึกษาเขตอำเภอเมือง และอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (โครงการย่อยภายใต้แผนงานวิจัย) ทุนอุดหนุนการวิจัย: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556. ความหลากหลายของปลาหมูและเครื่องมือที่ใช้ในการดักจับในลุ่มน้ำชี เพื่อนำมาใช้ในการสร้างเครื่องหมายดีเอ็นเอแบบบาร์โค้ด ทุนอุดหนุนการวิจัย: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556. วิถีชาวบ้านต่อการใช้ประโยชน์จากความหลากชนิดของพันธุ์ปลาในอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (ผู้ร่วมวิจัย) ทุนอุดหนุนการวิจัย: สำนักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พ.ศ. 2558. โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบการพึ่งพาตนเองอย่างยังยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558 (ผู้ร่วมวิจัย16 %) ทุนอุดหนุนการวิจัย: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 58 (ผู้ร่วมวิจัย 10 %) ทุนอุดหนุนการวิจัย: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558. การใช้เครื่องหมายทางพันธุกรรมในการตรวจสอบและการระบุชนิดของวงศ์ปลาสวาย (Pangasiidae) ในประเทศไทย ทุนอุดหนุนการวิจัย: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559. การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของวงศ์ปลาเนื้ออ่อนในแม่น้ำชี ทุนอุดหนุนการวิจัย: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559. ความหลากหลายและการระบุชนิดด้วยเครื่องหมายพันธุกรรมในสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในบริเวณแม่น้ำโขง จังหวัดมุกดาหาร (ผู้ร่วมวิจัย 30%) ทุนอุดหนุนการวิจัย: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559. การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับความหลากหลายทางชีวภาพชนิดพันธุ์ปลาลุ่มแม่น้ำชี  (ผู้ร่วมวิจัย 20%) ทุนอุดหนุนการวิจัย: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2559

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
พันธิวา แก้วมาตย์. 2553. พันธุศาสตร์เซลล์ของเสือบางชนิดในประเทศไทย. สัมมนาสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที 31 ณ คณะวณศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พันธิวา แก้วมาตย์. 2554. การวิเคราะห์คาริโอไทป์และระบบโครโมโซมเพศของอ้นกลาง. สัมมนาสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที 32 ณ คณะวณศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พันธิวา แก้วมาตย์ และพรณรงค์ สิริปิยะสิงห์. 2555. การสำรวจและขยายพันธุ์พืชสมุนไพรวงศ์ขิงข่า (Zingiberaceae) ในจังหวัดมหาสารคามด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ของชาวบ้าน; กรณีศึกษาในเขตอำเภอเมือง. การประชุมวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น: บูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ณ อาคารสถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
สมาน ศรีสะอาด พันธิวา แก้วมาตย์ ทองสุก พละมา นุกูล กุดแถลง และพรณรงค์ สิริปิยะสิงห์. 2555.การศึกษาเปรียบเทียบปุ๋ยพืชสด 3 ชนิดเพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินและเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิ 105 ในพื้นที่ปลูกหนองบ่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2(1). 1-6.
Kaewmad, P., Tanomtong, A and Khunsook, S. 2007. A Study on Karyotype of the Asian Leopard Cat, Prionailurusbengalensis (Carnivora, Felidae) by Conventional Staning, G-banding and High-resolution Technique. Cytologia 72(1) :101-110.
Tanomtong, A., Khunsook, S., Kaewmad, P. and Siripiyasing, P. 2008. Karyological Study of the Jungle Cat, FelisChaus (Carnivora, Felidae) by Conventional Staning, G-banding and High-resolution Technique. Cytologia 73: 61-70.
Tanomtong, A., Khunsook, S., Kaewmad, P. and Bunjonrat, R. 2008. Standardized Karyotype and idiogram of the Clouded Leopard, Neofelisnebolosa (Carnivora, Felidae) by Conventional Staning, G-banding and High-resolution Technique. Cytologia73: 71-80.
Tanomtong, A., Khunsook, S., Kaewmad, P. and Pintong, K. 2008. Cytogenetic Study of the Leopard, Pantherapardus (Carnivora, Felidae) by Conventional Staning, G-banding and High-resolution Technique. Cytologia73: 81-90.
Tanomtong, A., Kaewmad, P.,Khunsook, S., and  Kaewsri, S. 2009. Cytogenetic Studies of Fishing Cat, Prionailurusviverrinus(Bennett 1833) and Asiatic Golden Cat, Catopumatemminckii(Vigors and Horsfield 1827) by Conventional Staining, G-banding and High-resolution Techniques. Cytologia 74: 3-15.
Supiwong, W., Tanomtong, A., Jumrusthanasna, S., Kaewmad, P., Siripiyasing, P. and Sanoamuang, L. 2013. First report of NORs polymorphism and chromosome analysis of John’s snapper, Lutjanusjohnii(Perciformes, Lutjanidae) in Thailand. 78(4): Accepted. (ISI impact factor 0.43, 2011)
WateeKongbuntad, PuntivarKaewmad and AlongklodTanomtong. 2013. Semen Quality and Artificial Insemination of Eastern Sarus Crane Grus antigoneshapii Linn. In Captive Condition in the NakhonRatchasima Zoo, Thailand. World Applied Sciences Journal 28 (1): 145-152.
Keawmad, P., Tanomtong, A., Kaewboribut, T., Wonkaonoi, W.,Khunsook, S. and Sianoamuang, L.  2013. First karyological analysis of black crowned crane (Balearicapavonina) and scaly breastedmunia (Lonchurapunctulata). Cytologia78 (3): 205-211.