รายงานข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร

1. ข้อมูลทั่วไป


2. รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน

(ไม่รวมรายชื่อผู้ฝึกประสบการณ์  หากมีผู้ฝึกประสบการณ์สามารถกรอกข้อมูลได้ในส่วนถัดไป)


2.1 ประธาน
วุฒิการศึกษา
2.2 กรรมการ

วุฒิการศึกษา

2.3 กรรมการและเลขานุการ
วุฒิการศึกษา

3. ข้อมูลผู้ฝึกประสบการณ์


4. ข้อมูลผู้ประสานงาน


หน่วยงานสถานะหลักสูตรวันที่รับการประเมินรูปแบบการประเมินรหัสผู้ประเมินประธานรหัสผู้ประเมินกรรมการรหัสผู้ประเมินกรรมการและเลขานุการ
คณะนิติศาสตร์, ระดับปริญญาตรี, นิติศาสตร์เปิด24/05/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPR0103ผศ.พิมลศักดิ์ นิลผายPR0173รศ.ดร.ธนัณชัย สิงห์มาตย์PR0097ผศ.กุณฑีรา อาษาศรี
คณะวิทยาการจัดการ, ระดับปริญญาตรี, นิเทศศาสตร์เปิด17/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPR0061ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจรPR0158ผศ.พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์PR0149อ.ดร.อภิชาติ เหล็กดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ระดับปริญญาตรี, นาฏศิลป์และการละครเปิด24/06/2020ออนไลน์PR0069รศ.ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญPR0160อ.รตนดา อาจวิชัยPR0172อ.สุวิชชาน อุ่นอุดม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ระดับปริญญาตรี, สารสนเทศศาสตร์เปิด25/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPR0120ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขงPR0094ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์PR0092ผศ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร, ระดับปริญญาตรี, เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรเปิด25/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPR0176อ.ฤทธิชัย ผานาคPR0157อ.ชมภู่ เหนือศรีPR0158ผศ.พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, ระดับปริญญาโท, รัฐศาสตร์ปิดแบบมีเงื่อนไข23/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงP590003ผศ.ดร.สมปอง สุวรรณภูมาPR0173รศ.ดร.ธนัณชัย สิงห์มาตย์PR0154ผศ.ดร.สิทธิพรร์ สุนทร
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, ระดับปริญญาเอก, การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนปิดแบบมีเงื่อนไข22/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงP590003ผศ.ดร.สมปอง สุวรรณภูมาPR0173รศ.ดร.ธนัณชัย สิงห์มาตย์PR0171รศ.ดร.ปี ยลักษณ์ โพธิวรรณ์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, ระดับปริญญาเอก, นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นปิดแบบมีเงื่อนไข22/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงP590003ผศ.ดร.สมปอง สุวรรณภูมาPR0154ผศ.ดร.สิทธิพรร์ สุนทรPR0171รศ.ดร.ปียลักษณ์ โพธิวรรณ์
คณะวิทยาการจัดการ, ระดับปริญญาตรี, บริหารการเงินเปิด26/06/2020ออนไลน์PR0105อ.ดร.จุรีวัลย์ ภักดีวุฒิPR0173รศ.ดร.ธนัณชัย สิงห์มาตย์PR0174อ.สุพจน์ เกตุดาว
คณะเทคโนโลยีการเกษตร, ระดับปริญญาตรี, สัตวศาสตร์เปิด26/06/2020ออนไลน์PR0035ผศ.ประมวล แซ่โค้วPR0159ผศ.ดร.พันธิวา แก้วมาตย์PR0098ผศ.ดร.สุธินี อัตถากร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ระดับปริญญาตรี, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเปิด19/06/2020ออนไลน์PR0062ผศ.ดร.อรพิมพ์ มงคลเคหาPR0245อ.พิณทิพย์ แก้วแกมทองPR0158ผศ.พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร, ระดับปริญญาตรี, เทคโนโลยีการอาหารเปิด19/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPR0168ผศ.ดร.สุรชัย รัตนสุขPR0161ผศ.ดร.อุทัย โคตรดกPR0159ผศ.ดร.พันธิวา แก้วมาตย์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร, ระดับปริญญาตรี, บริหารธุรกิจเกษตรเปิด16/06/2020ออนไลน์PR0064ผศ.ดร.จันทิราพร ศิรินนท์PR0161ผศ.ดร.อุทัย โคตรดกPR0158ผศ.พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร, ระดับปริญญาโท, เทคโนโลยีการเกษตรเปิด23/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPR0102ผศ.ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์ ขำคมเขตต์PR0098ผศ.ดร.สุธินี อัตถากรPR0161ผศ.ดร.อุทัย โคตรดก
คณะครุศาสตร์, ระดับปริญญาตรี, อุตสาหกรรมศิลป์เปิด15/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPR0211ผศ.ดร. สมประสงค์ เสนารัตน์PR0209รศ.ดร.นนทพงษ์ พลพวกPR0152อ.ดร.วันดี รักไร่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร, ระดับปริญญาตรี, เทคนิคการสัตวแพทย์และ การพยาบาลสัตว์เปิด25/06/2020ออนไลน์PR0035ผศ.ประมวล แซ่โค้วPR0161ผศ.ดร.อุทัย โคตรดกPR0159ผศ.ดร.พันธิวา แก้วมาตย์
คณะครุศาสตร์, ระดับปริญญาเอก, การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเปิด24/06/2020ออนไลน์PR0006ผศ.ด .วิชิต กำมันตะคุณPR0092ผศ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่างPR0093ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ระดับปริญญาตรี, สาธารณสุขชุมชนเปิด23/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPR0026อาจารย์ธมลวรรณ สวัสดิสิงห์PR0208ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวดี สราภิรมย์PR0152อาจารย์ ดร.วันดี รักไร่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, ระดับปริญญาตรี, เทคโนโลยีสารสนเทศเปิด24/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPR0108ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์ สินธุเดชPR0158ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันท์PR0149อาจารย์ ดร.อภิชาติ เหล็กดี
คณะครุศาสตร์, ระดับปริญญาตรี, ชีววิทยาเปิด15/06/2020ออนไลน์PR0102ผศ.ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์PR0163ดร.พงศกร พิมพะนิตย์PR0157อาจารย์ชมภู่ เหนือศรี
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, ระดับปริญญาตรี, รัฐประศาสนศาสตร์เปิด22/06/2020ออนไลน์PR0108ผศ.ธรรมรัตน์ สินธุเดชPR0174อาจารย์สุพจน์ เกตุดาว PR0158ผศ.พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ระดับปริญญาตรี, เทคโนโลยีชีวภาพเปิด24/06/2020ออนไลน์PR0050อ.ดร.บุษราคัม ป้อมทองPR0164อ.กนกอร คําผุยPR0209รศ.ดร.นนทพงษ์ พลพวก
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, ระดับปริญญาโท, การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนเปิด24/06/2020ออนไลน์PR0077ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระPR0154รศ.ดร.ธนัณชัย สิงห์มาตย์PR0171รศ.ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, ระดับปริญญาเอก, รัฐศาสตร์ปิดแบบมีเงื่อนไข23/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงP590003ผศ.ดร.สมปอง สุวรรณภูมาPR0173รศ.ดร.ธนัณชัย สิงห์มาตย์PR0154ผศ.ดร.สิทธิพรร์ สุนทร
คณะครุศาสตร์, ระดับปริญญาตรี, ฟิสิกส์เปิด21/06/2020ออนไลน์PR102ผศ.ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์PR0152อ.ดร.วันดี รักไร่PR0164อาจารย์กนกอร คำผุย
คณะวิทยาการจัดการ, ระดับปริญญาตรี, การบัญชีเปิด26/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPR0101ผศ.อารยะรัตน์ ชารีแสนPR0151อาจารย์วาสนา บรรลือหาญPR0153อาจารย์ธันยชนก ปะวะละ
คณะครุศาสตร์, ระดับปริญญาตรี, อุตสาหกรรมศิลป์เปิด15/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPRO211ผศ.ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์PRO209รศ.ดร.นนทพงษ์ พลพวกPRO152ดร.วันดี รักไร่
คณะครุศาสตร์, ระดับปริญญาตรี, การสอนภาษาจีนเปิด24/06/2020ออนไลน์P590050ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์RMU610005อาจารย์สายใจ เพ็งทีPR0162อาจารย์สุนันทา กินรีวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ระดับปริญญาตรี, เคมีเปิด16/06/2020ออนไลน์PR0102ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์PR0159พันธิวา แก้วมาตย์PR0157ชมภู่ เหนือศรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ระดับปริญญาโท, เคมีศึกษาเปิด17/06/2020ออนไลน์PR0102ผศ.ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์PR0161ผศ.ดร.อุทัย โคตรดกPR0159ผศ.ดร.พันธิวา แก้วมาตย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ระดับปริญญาเอก, เคมีศึกษาเปิด18/06/2020ออนไลน์PR0102ผศ.ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์PR0161ผศ.ดร.อุทัย โคตรดกPR0159ผศ.ดร.พันธิวา แก้วมาตย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ระดับปริญญาตรี, ฟิสิกส์เปิด22/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPR0116ผศ.ดร.สุรจิตร์ พระเมืองPR0092ผศ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่างPR0096อ.พวงผกา คุณาสิทธิ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร, ระดับปริญญาตรี, เกษตรศาสตร์เปิด24/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPR0102ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์PR0161ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย โคตรดกPR0208ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะวดี สราภิรมย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ระดับปริญญาตรี, ฟิสิกส์ประยุกต์เปิด23/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPR0116ผศ.ดร.สุรจิตร์ พระเมืองPR0092ผศ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่างPR0096อ.พวงผกา คุณาสิทธิ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร, ระดับปริญญาตรี, ธุรกิจอาหารและโภชนาการปิดแบบมีเงื่อนไข23/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงRMU610017อาจารย์ปาริชาติ ราชมณีRMU610016อาจารย์สุนทร โชคสวัสดิ์ธนะกิจRMU610018อาจารย์อุดร จิตจักร
คณะครุศาสตร์, ระดับปริญญาตรี, บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ (5 ปี)เปิด26/05/2020ประเมิน ณ สถานที่จริง และออนไลน์PR0045อ.วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์PR0172อ.สุวิชชาน อุ่นอุดมPR0156ผศ.ดร. รามนรี นนทภา
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, ระดับปริญญาตรี, รัฐศาสตร์เปิด25/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPR0260รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูลPR0203อ.ดร.จักรวาล สุขไมตรีPR0160อ.รตนดา อาจวิชัย
คณะครุศาสตร์, ระดับปริญญาตรี, ภาษาไทยเปิด25/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงCPRU-046ปุ่น ชมภูพระRU-RMU-P2-017ผศ.ดร.ยุวดี อินสำราญRU-RMU-P2-091สายใจ เพ็งที
คณะครุศาสตร์, ระดับปริญญาตรี, พลศึกษาเปิด25/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงCPRU47ทนงศักดิ์ ทองศรีสุขRU-RMU-P2-017ผศ.ดร.ยุวดี อินทร์สำราญPR0162สุนันทา กินรีวงค์
คณะวิศวกรรมศาสตร์, ระดับปริญญาตรี, วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมเปิด20/06/2020ออนไลน์PR0066อ.ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณPR0209รศ.ดร.นนทพงษ์ พลพวกPR0096อ.พวงผกา คุณาสิทธิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์, ระดับปริญญาตรี, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิต)เปิด18/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPR0211ผศ.ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์PR0173รศ.ดร.ธนัณชัย สิงห์มาตย์PR028ผศ.ดร.ปิยะวดี สราภิรมย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์, ระดับปริญญาตรี, วิศวกรรมการจัดการเปิด23/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPR0211ผศ.ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์PR0173รศ.ดร.ธนัณชัย สิงห์มาตย์PR0157อ.ชมภู่ เหนือศรี
คณะวิทยาการจัดการ, ระดับปริญญาตรี, คอมพิวเตอร์ธุรกิจเปิด23/06/2020ออนไลน์PR0082อ.พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์PR0269ผศ.นงลักษณ์ ใจฉลาดPR0155อ.ดร.กุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง
คณะวิทยาการจัดการ, ระดับปริญญาตรี, การโรงแรมและการท่องเที่ยวเปิด23/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPR0048ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์PR0174อาจารย์สุพจน์ เกตุดาวPR0153อาจารย์ธันยชนก ปะวะละ
คณะครุศาสตร์, ระดับปริญญาตรี, การประถมศึกษาเปิด23/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPR0006ผศ.ดร.วิชิต กำมันตะคุณPR 0151อาจารย์วาสนา บรรลือหาญPR0162อาจารย์สุนันทา กินรีวงศ์
คณะครุศาสตร์, ระดับปริญญาโท, หลักสูตรและการเรียนการสอนเปิด23/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPR0109จิตราภรณ์ วงศ์คำจันทร์PR0148ประยงค์ หัตถพรหมPR0163พงศกร พิมพะนิตย์
คณะครุศาสตร์, ระดับปริญญาเอก, หลักสูตรและการเรียนการสอนเปิด24/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPR0109จิตราภรณ์ วงศ์คำจันทร์PR0148ประยงค์ หัตถพรหมPR0163พงศกร พิมพะนิตย์
คณะครุศาสตร์, ระดับปริญญาตรี, การสอนภาษาจีนเปิด19/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริง และออนไลน์PR0144อาจารย์ชนกพร ขาวคำPR0163อาจารย์ ดร.พงศกร พิมพะนิตย์PR0162อาจารย์สุนันทา กินรีวงศ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร, ระดับปริญญาตรี, สัตวศาสตร์เปิด26/06/2020ออนไลน์PR0035ผศ. ประมวล แซ่โค้วPR0159ผศ.ดร.พันธิวา แก้วมาตรย์PR0098ผศ.ดร.สุธินี อัตถากร
คณะครุศาสตร์, ระดับปริญญาตรี, คอมพิวเตอร์ศึกษาเปิด25/06/2020ออนไลน์PR0028ผศ.ศิรภัสสร์ อินทร์พานิชย์PR0096อ.พวงผกา คุณาสิทธิ์PR0164อ.กนกอร คำผุย
คณะวิทยาการจัดการ, ระดับปริญญาตรี, การตลาดเปิด26/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริง และออนไลน์PR0140ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรียา โชติกลางPR0170อาจารย์นัยนา ประทุมรัตน์PR0155อาจารย์ ดร.กุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง
คณะครุศาสตร์, ระดับปริญญาตรี, พลศึกษาเปิด26/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPR0272อาจารย์สุทธิกร แก้วทองPR0166ผศ.ดร.กฤษกนก ดวงชาทมPR0162อาจาาย์สุนันทา กินรีวงค์
คณะครุศาสตร์, ระดับปริญญาตรี, วิทยาศาสตร์การกีฬาเปิด25/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPR0272อาจารย์สุทธิกร แก้วทองPR0162อาจารย์สุนันทา กินรีวงค์PR0156ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รามนรี นนทภา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ระดับปริญญาตรี, ดนตรีเปิด23/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPR0104ผศ.ดร.สัจธรรม พรทวีกุลPR0160อาจารย์รตนดา อาจวิชัยPR0170อาจารย์นัยนา ประทุมรัตน์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ระดับปริญญาตรี, ปรัชญา สังคม และวัฒนธรรมเปิด25/06/2020ออนไลน์ru rmu p 1250รศ.ดร.อำพล บุดดาสารpr0155อ.ดร.กุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้งPR0158อ.ดร.พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันท์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ระดับปริญญาตรี, การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเปิด20/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPR0165รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์PR0098ผศ.ดร.สุธินี อัตถากรRMU610045อ.ดร.ระพีพันธ์ ศิริสัมพันธ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ระดับปริญญาตรี, สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเปิด19/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPR0165รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์PR0098ผศ.ดร.สุธินี อัตถากรPR0173รศ.ดร.ธนัณชัย สิงห์มาตย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ระดับปริญญาตรี, ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเปิด22/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPR0104ผศ.ดร.สัจธรรม พรทวีกุลPR0161ผศ.ดร.อุทัย โคตรดกPR0162อ.สุนันทา กินรีวงค์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ระดับปริญญาตรี, ภาษาไทยเปิด18/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPR0181อ.สถิตย์ ภาคมฤคPR0162อ.สุนันทา กินรีวงค์PR0151อ.วาสนา บรรลือหาญ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ระดับปริญญาตรี, สารสนเทศศาสตร์เปิด25/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPR0120ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขงPR0094ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์PR0092ผศ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ระดับปริญญาตรี, ภาษาอังกฤษธุรกิจปิดแบบมีเงื่อนไข15/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPR0092ผศ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่างPR0160อ.รตนดา อาจวิชัยPR0172อ.สุวิชชาน อุ่นอุดม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ระดับปริญญาตรี, ภาษาอังกฤษเปิด16/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPR0124ผศ.นวพร วรรณทองPR0170อ.นัยนา ประทุมรัตน์PR0160อ.รตนดา อาจวิชัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ระดับปริญญาโท, ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาภูมิภาคเปิด17/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPR0006ผศ.ดร.วิชิต กำมันตะคุณPR0192ผศ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่างPR0156ผศ.ดร.รามนรี นนทภา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ระดับปริญญาเอก, ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาภูมิภาคเปิด18/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPR0006ผศ.ดร.วิชิต กำมันตะคุณPR0092ผศ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่างPR0156ผศ.ดร.รามนรี นนทภา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ระดับปริญญาตรี, ภาษาจีนเปิด18/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPR0095ผศ.ดร.เชษฐา จักรไชยPR0170อ.นัยนา ประทุมรัตน์PR0172อ.สุวิชชาน อุ่นอุดม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ระดับปริญญาตรี, ภาษาอังกฤษ (ปริญญาร่วม)ปิดแบบมีเงื่อนไข19/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPR0092ผศ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่างPR0160อ.รตนดา อาจวิชัยPR0172อ.สุวิชชาน อุ่นอุดม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ระดับปริญญาตรี, วิจิตรศิลป์ปิดแบบมีเงื่อนไข20/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPR0104ผศ.ดร.สัจธรรม พรทวีกุลPR0157อ.ชมภู่ เหนือศรีPR0160อ.รตนดา อาจวิชัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ระดับปริญญาตรี, ศิลปกรรมศาสตร์เปิด21/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPR0104ผศ.ดร.สัจธรรม พรทวีกุลPR0157อ.ชมภู่ เหนือศรีPR0160อ.รตนดา อาจวิชัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ระดับปริญญาตรี, นาฏศิลป์และการละครเปิด24/06/2020ออนไลน์PR0069รศ.ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญPR0160อ.รตนดา อาจวิชัยPR0172อ.สุวิชชาน อุ่นอุดม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ระดับปริญญาโท, ภาษาอังกฤษศึกษางดรับนักศึกษา25/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPR0173รศ.ดร.ธนัณชัย สิงห์มาตย์PR0095ผศ.ดร.เชษฐา จักรไชยPR0161ผศ.ดร.อุทัย โคตรดก
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, ระดับปริญญาโท, รัฐประศาสนศาสตร์เปิด16/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPR0078ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระPR0166ผศ.ดร.กฤษกนก ดวงชาทมPR0171รศ.ดร.ปิยลักษณ์ โพธิ์วรรณ์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, ระดับปริญญาเอก, รัฐประศาสนศาสตร์เปิด16/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPR0078ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระPR0166ผศ.ดร.กฤษกนก ดวงชาทมPR0171รศ.ดร.ปิยลักษณ์ โพธิ์วรรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ระดับปริญญาเอก, วัฒนธรรมศาสตร์เปิด26/06/2020ออนไลน์PR0069รศ.ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญPR0173รศ.ดร.ธนัณชัย สิงห์มาตย์RU-RMU-P2-040อาจารย์ ดร.ธวัชชัย สหพงษ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์, ระดับปริญญาตรี, เทคโนโลยีไฟฟ้าเปิด23/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริง และออนไลน์PR0066ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณPR0172อ.สุวิชชาน อุ่นอุดมPR0150อ.ยุวเรศ หลุดพา
คณะวิทยาการจัดการ, ระดับปริญญาตรี, การจัดการเปิด25/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPR0101ผศ.อารยะรัตน์ ชารีแสนPR0098ผศ.ดร.สุธินี อัตถากรPR0155อ.ดร.กุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ระดับปริญญาตรี, วิทยาการคอมพิวเตอร์เปิด22/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPR0211ผศ.ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์PR0209อ.ดร.นนทพงษ์ พลพวกPR0208ผศ.ดร.ปิ ยะวดี สราภิรมย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ระดับปริญญาตรี, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง)เปิด21/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPR0211ผศ.ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์PR0209อ.ดร.นนทพงษ์ พลพวกPR0208ผศ.ดร.ปิ ยะวดี สราภิรมย์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, ระดับปริญญาตรี, เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันเปิด25/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริงPR0169อ.ดร.สมคิด สุทธิธารธวัชPR0005ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์PR00093ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม
คณะวิทยาการจัดการ, ระดับปริญญาตรี, คอมพิวเตอร์ธุรกิจเปิด23/06/2020ออนไลน์PR0082พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์PR0269นงลักษณ์ ใจฉลาดPR0155กุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง