รายงานข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ระดับคณะ

1. ข้อมูลทั่วไป


2. รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน

(ไม่รวมรายชื่อผู้ฝึกประสบการณ์  หากมีผู้ฝึกประสบการณ์สามารถกรอกข้อมูลได้ในส่วนถัดไป)


2.1 ประธาน
2.2 กรรมการ
2.3 กรรมการและเลขานุการ

3. ข้อมูลผู้ฝึกประสบการณ์


4. ข้อมูลผู้ประสานงาน


คณะวันที่รับการประเมินรูปแบบการประเมินรหัสผู้ประเมินประธานกรรมการรหัสผู้ประเมินกรรมการรหัสผู้ประเมินกรรมการและเลขานุการสถานะการตรวจสอบข้อมูล
นิติศาสตร์14/07/2020ประเมิน ณ สถานที่จริง (ออฟไลน์)U570083รศ.ดร.ปาริชา เคนUR0138รศ.ดร.ธนัณชัย สิงห์มาตย์UR0089ผศ.ดร.สุธินี อัตถากรผู้ประเมินไม่เป็นไปตามเกณฑ์
เทคโนโลยีการเกษตร15/07/2020ประเมิน ณ สถานที่จริง (ออฟไลน์)UR0121รศ.ดร.วาโร​ เพ็งสวัสดิ์​UR0122ผศ.ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง​UR0089ผศ.ดร.สุธินี อัตถากรผ่าน
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์14/07/2020ประเมิน ณ สถานที่จริง (ออฟไลน์)UR0123ผศ.ดร.ยุพิน สมคำพี่UR0095ผศ.ไปรมา เฮียงราชUR0139ผศ.กรรณิการ์ ทองดอนเปรียงผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ20/07/2020ประเมิน ณ สถานที่จริง (ออฟไลน์)UR0121รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์UR0090ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา จักรไชยUR0091ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสมผ่าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์17/07/2020ประเมิน ณ สถานที่จริง (ออฟไลน์)UR0119รศ.ดร.จุลดิษฐ์ อุปฮาดRU-RMU-U5-005ผศ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่างUR0089ผศ.ดร.สุธินี อัตถากรรอตรวจสอบ