รายงานข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ระดับหน่วยงานสนับสนุน

1. ข้อมูลทั่วไป


2. รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน


2.1 ประธาน
2.2 กรรมการ
2.3 กรรมการและเลขานุการ

3. ข้อมูลผู้ประสานงาน


หน่วยงานวันที่รับการประเมินรูปแบบการประเมินรหัสผู้ประเมินประธานรหัสผู้ประเมินกรรมการรหัสผู้ประเมินกรรมการและเลขานุการสถานะการตรวจสอบข้อมูล
ศูนย์วิทยาศาสตร์17/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริง (ออฟไลน์)MUAC01132ผศ.ณัฐพงษ์ พันธุ์มณีMUAC09513ผศ.ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์MUAC05551ผศ.วิลาวัลย์ บุณย์ศุภาผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ24/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริง (ออฟไลน์)MUAC05524ผศ.ประภาพร ศุภตรัยวรพงศ์MUAC05577อำพร แสงไชยาMUAC09547ชมภู่ เหนือศรีผ่าน
กองบริหารงานบุคคล25/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริง และ ออนไลน์MUAC01130ผศ.ดร.เชษฐา จักรไชยMUAC05540นางสาวรพีพรรณ แพงวิเศษMUAC05576นายธนกฤต (อำนวย) วิชัยวงษ์ผ่าน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน14/07/2020ประเมิน ณ สถานที่จริง (ออฟไลน์)MUAC01139ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพล ไชยชนะMUAC04465ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ วันโนMUAC05552อาจารย์วีรนุช วอนเก่าน้อยผ่าน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม16/07/2020ประเมิน ณ สถานที่จริง (ออฟไลน์)MUAC01134ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไปรมา เฮียงราช-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา อินทนิลMUAC05577ดร.อำพร แสงไชยาผ่าน
กองนโยบายและแผน26/06/2020ประเมิน ณ สถานที่จริง (ออฟไลน์)MUAC01139ผศ.วิพล ไชยชนะMUAC05562อาจารย์ ดร.สุนันทา กลิ่นถาวรMUAC05555นางสาวศศิประภา รังษารอตรวจสอบ