นายสันธวัลย์ พวงมัชชิมา

ชื่อ – สกุล : นายสันธวัลย์ พวงมัชชิมา

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 085-7582996

เบอร์โทรภายใน : 422, 212

E-mail : santawal.p@gmail.com

งานที่รับผิดชอบ
1. งานการวางแผน
2. งานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย