นางธวิภารัศม์ ทองเทพ

ชื่อ – สกุล : นางธวิภารัศม์ ทองเทพ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 083-4552858

เบอร์โทรภายใน : 212 , 422

E-mail :

งานที่รับผิดชอบ
1. งานธุรการ/สารบรรณ
2. งานการเงินและงบประมาณ
3. งานพัสดุ-ครุภัณฑ์
4. งานอำนวยการ
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย