ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

         ประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนา

วิสัยทัศน์

          เป็นหน่วยงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐานระดับชาติ

พันธกิจ

         1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน

         2. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา การปฏิบัติราชการและการรับรองวิทยฐานะสถาบัน

         3. ส่งเสริม สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้กับทุกหน่วยงาน

         4. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานภายใน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

         5. เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติราชการ

         6. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา  ให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพ