คณะกรรมการประจำสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ

 
         
    ผศ.ดร.พูนศักดิ์  ศิริโสม
 ประธาน
   
         
         
         
         
 

 รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์

กรรมการ  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นางภาวนา  กิตติวิมลชัย 

กรรมการ  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

ผศ.ดร.จินดาพร  จำรัสเลิศลักษณ์ 

กรรมการ  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

 
         
         
         
         
 

 ผศ.ดร.สุนันท์  บุตรศาสตร์

กรรมการ

 

อ.ณิชาภา  ยศุตมธาดา 

กรรมการ

 
         
         
         
   
 

อ.กุณฑีรา  อาษาศรี

กรรมการ

ผศ.ดร.พันธิวา  แก้วมาตย์

กรรมการ

นางธวิภารัศม์  ทองเทพ

กรรมการและเลขานุการ