ประวัติคณะกรรมการประจำสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ

pp4 2

ชื่อ - สกุล  :  ณิชาภา  ยศุตมธาดา

ตำแหน่งทางวิชาการ   :   อาจารย์

ประวัติการศึกษา

1.     ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณพิต  สาขาภาษาจีน   สถาบันราชภัฏเชียงใหม่

2.     ปริญญาโท  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

ประสบการณ์ทำงานและเกียรติคุณ

2541 - 2543  ผู้ช่วยเลขานุการสำนักงานอธิการบดี  สถาบันราชภัฏมหาสารคาม

2543 - 2545  เลขานุการ  ศูนย์ภาษา  สถาบันราชภัฏมหาสารคาม

2545 - 2547  เลขานุการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2554 - 2556  รองผู้อำนวนการสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ

2556 - 2558  รองคณบดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2549 - ปัจจุบัน  ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน

 

ผลงานทางวิชาการ

            ณิชาภา  ยศุตมธาดา. 2554. ภาษาจีนกลาง 1 . มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
          ณิชาภา  ยศุตมธาดา. 2554. ภาษจีนเพื่อการท่องเที่ยว. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

ผลงานวิจัย

1. ชรินทร์ทิพย์  ปัญญาเทือก. 2549. การติดตามการดำเนินงานกองทุนเพื่อการกู้ยืมการศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 2541

2. ณิชาภา  ยศุตมธาดา. 2557. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 2557

3. ณิชาภา  ยศุตมธาดา. 2558. สภาพปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนในจังหวัดมหาสารคาม. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 2558