ปรัชญา

         ประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนา

วิสัยทัศน์

          “สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ”

พันธกิจ

         1)  พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

         2)  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาระบบราชการ และการจัดการความรู้

         3)  เป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนระบบราชการ และการจัดการความรู้

         4)  พัฒนาและส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้กับทุกหน่วยงาน

         5)  ส่งเสริมให้หน่วยงานภายในพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

         6)  ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  ตลอดจนสิ่งแวดล้อม