รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

 

1. ระดับหลักสูตร

    =>  รายชื่อผู้ประเมินฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

    =>  รายชื่อผู้ประเมินฯ ที่ขึ้นทะเบียน สกอ. 

    =>  รายชื่อผู้ประเมินฯ ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน TQR

 

2. ระดับคณะและสถาบัน

    =>  รายชื่อผู้ประเมินที่ขึ้นทะเบียน สกอ. (ประธาน/กรรมการ) 

    =>  รายชื่อผู้ประเมินที่ขึ้นทะเบียน สกอ. (กรรมการ)

 

 

3. ระดับหน่วยงานสนับสนุน

    =>  รายชื่อผู้ประเมินฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

    =>  รายชื่อผู้ประเมินฯ ที่ขึ้นทะเบียนของ สกอ. (ตามเกณฑ์ พ.ศ. 2553)

 

4. รายชื่อผู้ประเมินฯ มหาวิทยาลัยภายนอก

    =>  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    =>  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

    =>  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

    =>  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

    =>  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร