ภาพกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2560” (2)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2560”

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ นำโดย ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2560” เพื่อให้ผู้บริหาร และผู้ที่ดูแลงานด้านประกันคุณภาพระดับคณะ สำนัก กอง และศูนย์ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ จากผลการประเมินตนเองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน (4)
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน เพื่อให้การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกลั่นกรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (11)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การกลั่นกรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานฯ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การกลั่นกรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ” ให้แก่ ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาของ สกอ. อาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ระดับคณะ ได้วิเคราะห์ผลการดำเนินการจากการประเมินระดับหลักสูตรและให้คณาจารย์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 
ไปใช้ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้รับเกียรติจากท่าน อาจารย์วุฒิพล 
ฉัตรจรัสกูล รักษาราชการแทน อธิการบดี มาเปิดโครงการ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประชุมติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน (6)
ประชุมติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน

ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ได้จัดประชุมติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยเชิญหน่วยงานสนับสนุนที่รับผิดชอบการดำเนินงานตัวบ่งชี้เพื่อประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการเขียนรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยในลำดับต่อไป

ภาพบรรยากาศวันที่ 8-9 ส.ค. 60 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ สถาบัน (11)
ภาพบรรยากาศวันที่ 8-9  ส.ค. 60 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ สถาบัน

ประกันคุณภาพ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกท่านเป็นอย่างสูง
เมื่อวันที่ 8 –9 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มาเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ พร้อมรับฟังสรุปผลการประเมินฯ ในครั้งนี้ เป็นไปอย่างเรียบร้อย ซึ่งผลการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559 
มีผลการประเมิน ระดับ 4.12

Powered by Phoca Gallery