ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและนำเสนอในโครงการวันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ (QA_KM Day) พ.ศ. 2559

   

              ด้วยสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ  จะจัดโครงการวันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ (QA_KM Day) พ.ศ. 2559  ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559  ณ  ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์  ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  ความสำเร็จ  ความภาคภูมิใจของบุคคล/หน่วยงาน  เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในด้านการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  และเพื่อจัดแสดงผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของบุคคล/หน่วยงาน

              สำนักมาตรฐานฯ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานหรือบุคลากรที่มีผลงานโดเด่นมีแนวปฏิบัติที่ดีระดับบุคคลหรือหน่วยงาน  ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและนำเสนอผลงาน  ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559  ตามหัวข้อ  ดังต่อไปนี้

             1.  ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

             2.  ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  ท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

             3.  ด้านบริการวิชาการ  เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนและท้องถิ่นบนพื้นฐานความรู้

             4.  ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

             5.  ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ (การประกันคุณภาพการศึกษา)

โดยส่งผลงานมายังสำนักมาตรฐานฯ  หรือทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่  20  มิถุนายน  2559  

 

เอกสารดาวน์โหลด