ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและนำเสนอในโครงการวันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ (QA_KM Day) พ.ศ. 2560

   

              ด้วยสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ  จะจัดโครงการวันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ (QA_KM Day) พ.ศ. 2560  ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ  ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์  ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  ความสำเร็จ  ความภาคภูมิใจของบุคคล/หน่วยงาน  เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในด้านการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  และเพื่อจัดแสดงผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของบุคคล/หน่วยงาน

              สำนักมาตรฐานฯ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานหรือบุคลากรที่มีผลงานโดเด่นมีแนวปฏิบัติที่ดีระดับบุคคลหรือหน่วยงาน  ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและนำเสนอผลงาน  ในวันที่ 28 เมษายน 2560  ตามหัวข้อ  ดังต่อไปนี้

             1.  ด้านการวิจัย

             2.  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

             3.  ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

             4.  ด้านการบริหารจัดการ  ประกอบด้วย 

                  4.1 งานแผน

                  4.2 งานบริหารงานบุคคล

                  4.3 งานพัสดุ

                  4.4 งานประกันคุณภาพ

โดยส่งผลงานมายังสำนักมาตรฐานฯ  หรือทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่  28 เมษายน 2560

 

เอกสารดาวน์โหลด