แสดง # 
เรื่อง อ่าน
=>แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 389
=>ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและนำเสนอในโครงการวันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ (QA_KM Day) พ.ศ. 2557 1229
=>กำหนดการโครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 24 608
=>เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อตัดสินใจการประกวดผลงาน การเสวนาการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 24 624
=>แบบนำเสนอผลงาน UKM 24 684
=>รูปแบบโปสเตอร์สำหรับนำเสนอใน “ตลาดนัด UKM” UKM ครั้งที่ 24 763
=>ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 849
=>เกณฑ์การพิจารณารางวัล การนำเสนอผลงานการจัดการความรู้สู่คุณภาพ 824
=>แบบฟอร์มเสนอผลงาน QA KM Day ปีการศึกษา 2554 638
=>ขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการ QA KM Day 712