แสดง # 
เรื่อง อ่าน
=>แบบฟอร์มการรายงานการบริหารงานแผน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 3
=>แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและคณะ ปีการศึกษา 2562 รอบ 6/9 เดือน 2
=>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ระดับคณะและสถาบัน หลักสูตรที่ 5 (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์) 274
=>ประกาศรายชื่อผู่ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ระดับหลักสูตร หลักสูตรที่ 2 (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์) รุ่นที่ 1 - 2 530
=>โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะ/สถาบัน (หลักสูตรที่ 5 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) 101
=>แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ปีการศึกษา 2561 72
=>แบบฟอร์มรายงานข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 67
=>แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รอบ 6/9 เดือน ปีการศึกษา 2561 120
=>แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 รอบ 6/9 เดือน (สำหรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558) 113
=>แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 รอบ 6/9 เดือน (สำหรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548) 112